En quin moment cal fer servir la botzina del vehicle

El clàxon dels vehicles té la funció específica de fer-nos notar en cas d’alguna situació d’emergència, per tant el seu ús fora d’aquestes finalitats pot ser penalitzat amb multes.

Moments per utilitzar el clàxon

A les grans ciutats que són les que solen estar congestionades, l’ús del clàxon ha d’estar regulat per evitar la contaminació acústica, tant a les vies més transitades com a les zones on es trobin centres de salut, educació i llars de gent gran. Les excepcions solen tenir lloc en aquests casos.

 • Para evitar un accidente vial. En este caso está mas que permitido usar la señal acústica de nuestros coches para advertir a otro conductor o peatón de un posible peligro.
 • Para adelantar a otro vehículo. Esta señal se hace para avisar al conductor de delante de la intención de adelantamiento, previo chequeo que ninguno haya avisado hacer los mismo con sus luces intermitentes.
 • En caso de conducir con alguna urgencia. Como por ejemplo trasportar un herido o un motivo de causa mayor para transitar a gran velocidad. Además de tocar el claxon de forma constante, se deben encender las luces de emergencia o intermitentes para ser doblemente anunciado a los demás conductores.

Llista de multes per ús indegut del clàxon

Si et sorprenen usant el teu clàxon per saludar, celebrar, o només perquè vas perdre la paciència en un embús vial, has de conèixer que podràs tenir multes.

 • Ús sense motiu, 80 euros.
 • Tocar el clàxon a zones prohibides, 80 euros.
 • Conduir sense clàxon, 200 euros.

En qué momento se debe usar la bocina del vehículo

El claxon de los vehículos tiene la función específica de hacernos notar en caso de alguna situación de emergencia, por lo que su uso fuera de estos fines puede ser penalizado con multas.

Momentos para utilizar el claxon

En las grandes ciudades que son las que suelen estar congestionadas, el uso del claxon debe estar regulado para evitar la contaminación acústica, tanto en las vías más transitadas como en las zonas en donde se encuentren centros de salud, educación y hogares de ancianos. Las excepciones suelen darse en estos casos.

 • Para evitar un accidente vial. En este caso está mas que permitido usar la señal acústica de nuestros coches para advertir a otro conductor o peatón de un posible peligro.
 • Para adelantar a otro vehículo. Esta señal se hace para avisar al conductor de delante de la intención de adelantamiento, previo chequeo que ninguno haya avisado hacer los mismo con sus luces intermitentes.
 • En caso de conducir con alguna urgencia. Como por ejemplo trasportar un herido o un motivo de causa mayor para transitar a gran velocidad. Además de tocar el claxon de forma constante, se deben encender las luces de emergencia o intermitentes para ser doblemente anunciado a los demás conductores.

Lista de multas por uso indebido del claxon

Si te sorprenden usando tu claxon para saludar, celebrar, o solo porque perdiste la paciencia en un atasco vial, debes conocer que podrás tener multas.

 • Uso sin motivo, 80 euros.
 • Tocar el claxon en zonas prohibidas, 80 euros.
 • Conducir sin claxon, 200 euros.

Índexs per calcular la devaluació d’un vehicle

Els preus dels cotxes tendeixen a devaluar-se amb el temps i ús que tinguin, per a un càlcul correcte d’aquests factors hi ha mètodes per a una comprovació correcta i poder fer el millor negoci que convingui a totes les parts.

Formes de consulta per al càlcul de preus

El valor venal d’un cotxe és el preu actual que es calcula mitjançant unes formes senzilles.

 • Revisar preus de vehicles similars a les pàgines web o concessionaris de cotxes usats que es dediquen a la compra i venda.
 • Revisar les taules de devaluació del preu i el percentatge de devaluació respectiu. Aquesta és una informació oficial que publica el Ministeri d’Hisenda i descriuen el tipus de vehicle i el cost que pogués tenir actualment. Les companyies d’assegurances la fan servir per conèixer el valor venal i és una referència per a la transferència de vehicles.
 • Consulta com aquesta valorat el vehicle d’ocasió que posseeix l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles de Motor, Reparació i Recanvis o GANVAM. En aquestes llistes podràs comparar de quina manera s’ha depreciat el valor d’un cotxe i estableixen un valor final per comercialitzar-lo.

Aquests mètodes de consulta són referencials, però conèixer el preu dependrà en major manera perquè facis revisar el teu cotxe per un pèrit certificat que faci una revisió personalitzada del vehicle i determini quant a factors com el quilometratge i el temps d’ús el més encertat valor de venda.

Índices para calcular la devaluación de un vehículo

Los precios de los coches tienden a devaluarse con el tiempo y uso que tengan, para un correcto calculo de estos factores existen métodos para una correcta comprobación y poder hacer el mejor negocio que convenga a todas las partes.

Formas de consulta para el cálculo de precios

El valor venal de un coche es el precio actual que se calcula mediante unas sencillas formas.

 • Revisar precios de vehículos similares en las páginas web o concesionarios de coches usados que se dedican a la compra y venta.
 • Revisar las tablas de devaluación del precio y su respectivo porcentaje de devaluación. Esta es una información oficial que publica el Ministerio de Hacienda y en ella describen el tipo de vehículo y el costo que pudiera tener actualmente. Las compañías de seguros la usan para conocer el valor venal y es una referencia para la transferencia de vehículos.
 • Consulta como esta valorado el vehículo de ocasión que posee la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios o GANVAM. En estas listas podrás comparar de que forma se ha depreciado el valor de un coche y establecen un valor final para su comercialización.

Estos métodos de consulta son referenciales, sin embargo, conocer el precio dependerá en mayor manera por que hagas revisar tu coche por un perito certificado que realice una revisión personalizada del vehículo y determine en cuanto a factores como el kilometraje y el tiempo de uso el más acertado valor de venta.

Coneix l’embragatge i detecta possibles avaries

En aquest article explicarem quines són les possibles avaries que pugui tenir l’embragatge del nostre vehicle per poder detectar-les a temps. L’embragatge és la peça que s’ocupa de transmetre la potència des del motor a les rodes a través de la caixa de velocitats. A causa del seu ús continu es pot desgastar més o menys ràpid.

Funcionament de l’embragatge i possibles símptomes de falles

En trepitjar el pedal d’embragatge del teu vehicle o desembragar, estàs fent que el disc d’embragatge se separi del volant motor, que és la peça que sincronitza amb el gir del motor, en deixar anar el pedal i estar rodant amb una velocitat, uns ferodes fan contacte amb el volant de l’embragatge el que fa que la potència que ve del motor arribi a les rodes.

Entre els símptomes més comuns de falles hem de tenir en compte els següents:

 • L’embragatge patina, si el disc es gasta no transfereix correctament la potència.
 • Olor de cremat de l’embragatge, si els ferodes estan gastats fem que l’embragatge se sobreforci, veurem fum sortir del motor i notarem l’olor de cremat a la cabina.
 • Problemes amb el pedal, es pot deure a una falla al moll de tornada, el plat de pressió o el bombí de l’embragatge.

Un canvi de l’embragatge es troba a un preu aproximat de 150 a 200 euros més la mà d’obra que dependrà del tipus de vehicle i pot costar entre 600 i 1000 euros. Així que només queda estar pendents al menor símptoma de desgast.

Conoce el embrague y detecta posibles averías

En este articulo vamos a explicar cuáles son las posibles averías que pueda tener el embrague de nuestro vehículo para poder detectarlas a tiempo. El embrague es la pieza que se ocupa de trasmitir la potencia desde el motor a las ruedas a través de la caja de velocidades. Debido a su uso continuo se puede desgastar más o menos rápido.

Funcionamiento del embrague y posibles síntomas de fallas

Al pisar el pedal de embrague de tu vehículo o desembragar, estás haciendo que el disco de embrague se separe del volante motor, que es la pieza que sincroniza con el giro del motor, al soltar el pedal y estar rodando con una velocidad, unos ferodos hacen contacto con el volante del embrague lo que hace que la potencia que viene del motor llegue a las ruedas.

Entre los síntomas mas comunes de fallas debemos tomar en cuenta los siguientes:

 • El embrague patina, si el disco se gasta no transfiere de forma correcta la potencia.
 • Olor a quemado del embrague, si los ferodos están gastados hacemos que el embrague se sobresfuerze, veremos humo salir del motor y notaremos el olor a quemado en la cabina.
 • Problemas con el pedal, se puede deber a una falla en el muelle de retorno, el plato de presión o el bombín del embrague.

Un cambio del embrague se encuentra en un precio aproximado de 150 a 200 euros más la mano de obra que dependerá del tipo de vehículo y puede costar entre 600 y 1000 euros. Así que solo queda estar pendientes al menor síntoma de desgaste.

Normatives i consells per conduir en autocaravana

Per a unes vacances en família o una escapada en parella o amics res millor que un viatge amb autocaravana, aquí t’assenyalarem la millor manera de sortir a gaudir d’una passejada de sol diversió i sense contratemps.

Recomanacions per gaudir de l’autocaravana sense inconvenients

El més important és estar al corrent de les normes de conducció d’aquests vehicles, com quin tipus de carnet per conduir o el límit de velocitat, que pot estar entre 70 i 120 km/H. El carnet de tipus B servirà si posseeix un pes límit de 3500 quilos, per a més pes hem de tramitar el carnet B96 o B+E.

Quant als consells, els més recomanables són els següents:

 • Al moment del viatge els passatgers han d’ocupar els seus seients amb el respectiu cinturó de seguretat, està prohibit desplaçar-se pels espais de l’autocaravana quan es trobi en moviment.
 • Es pot estacionar als llocs permesos per això, prenent les degudes precaucions si és en un pendent.
 • Per acampar a l’autocaravana heu d’estar en un lloc habilitat per a això, si no és així podeu dormir dins del vehicle, sempre respectant l’entorn sense sorolls o molèsties als veïns.
 • Realitzar una revisió del vehicle, la pressió d’aire, els líquids, els frens i l’estat del motor.
  Comptar amb una assegurança de viatge.

Amb aquestes senzilles recomanacions ja podeu anar planejant la millor ruta i la destinació que sempre heu volgut visitar, gaudint de l’experiència única que ofereix viatjar en una autocaravana.

Inconvenients de conduir descalç o amb sandàlies

A l’hora de conduir hem d’usar un calçat que a més de comoditat, ofereixi un adherència dels pedals de forma segura. Per tant, encara que no estigui prohibit el maneig amb sandàlies, et poden aplicar una multa per conduir de forma arriscada aplicant l’article 18 del Reglament General de Circulació.

Tipus de calçat ideal per conduir

Un calçat ideal ha de ser un que no limiti l’eficaç contacte amb els pedals, les sandàlies al no ser un calçat, pot acabar per provocar un accident a l’sortir-se dels peus o enredar-se amb els pedals. Per la qual cosa es recomana que el calçat per conduir posseeixi certes característiques.

 • Garantir un correcte adherència, un calçat amb sola anti resbalante evita que llisqui el nostre peu dels pedals, hem de cuidar que es trobin secs i sense residus de greix.
 • Subjectar de manera correcta el peu i estar adaptats a el contorn d’aquest.
 • Ha de ser flexible, és imprescindible per garantir la correcta pressió que s’exerceixin als pedals.
 • Transpirables, per evitar que en climes calorosos la suor generi malestar o estrès per al conductor.
 • Comoditat, un calçat lleuger permetrà el contacte amb els pedals, si és de cordons has d’assegurar-se que estiguin correctament lligats per evitar qualsevol enganxada accidental.

A més de no recomanar anar descalços, amb sabates de taló o botes de seguretat, triar un calçat adequat et farà a sentir-te més segur a l’hora de conduir i podràs evitar qualsevol contratemps per a tu o el teu entorn.

Inconvenientes de conducir descalzo o con sandalias

Al momento de conducir debemos usar un calzado que además de comodidad, ofrezca un agarre de los pedales de forma segura. Por lo tanto, aunque no esté prohibido el manejo con sandalias, te pueden aplicar una multa por conducir de forma riesgosa aplicando el articulo 18 del Reglamento General de Circulación.

Tipo de calzado ideal para conducir

Un calzado ideal debe ser uno que no limite el eficaz contacto con los pedales, las sandalias al no ser un calzado, puede terminar por provocar un accidente al salirse de los pies o enredarse con los pedales. Por lo cual se recomienda que el calzado para conducir posea ciertas características.

 • Garantizar un correcto agarre, un calzado con suela anti resbalante evita que se deslice nuestro pie de los pedales, debemos cuidar que se encuentren secos y sin residuos de grasa.
 • Sujetar de forma correcta el pie y estar adaptados al contorno de este.
 • Debe ser flexible, es imprescindible para garantizar la correcta presión que se ejerzan a los pedales.
 • Transpirables, para evitar que en climas calurosos el sudor genere malestar o stress para el conductor.
 • Comodidad, un calzado ligero permitirá el contacto con los pedales, si es de cordones debes asegurarte de que estén correctamente atados para evitar cualquier enganche accidental.

Además de no recomendar ir descalzos, con zapatos de tacón o botas de seguridad, elegir un calzado adecuado te hará sentirte mas seguro al momento de conducir y podrás evitar cualquier percance para ti o tu entorno.

Recomanacions per a estalviar benzina en el teu cotxe

Els cotxes de l’actualitat solen ser molt mes estalviadors amb el combustible, motors de menor grandària i mes eficients que s’ajusten a tota la nova normativa quant a l’emissió de gasos contaminants han ajudat a l’estalvi.

Passos per a millorar el nostre estalvi de combustible

A més dels avantatges dels nous vehicles, podem usar unes senzilles recomanacions que ens garanteixin el millor estalvi de gasolina o gasoil.

 • Posar a punt el vehicle. Això inclou la revisió per a descartar possibles fugides de combustible com també es recomana revisar la pressió dels pneumàtics ja que això incideix en el consum.
 • Correcta encesa i conducció. Recorda que pots encendre el cotxe sense accelerar i en conduir mantingues una velocitat constant i frena només si és necessari donant-te suport en els canvis de velocitats.
 • Porta només el necessari. Tracta de mantenir l’espai de càrrega i la cabina lliure d’elements innecessaris, que a part de ser pes extra pot ocasionar-te algun mal en cas d’accident.
 • Ús de l’aire condicionat. A baixes velocitats l’aire condicionat provoca una major despesa de combustible, per la qual cosa es recomana només usar-ho si és absolutament necessari, en viatges per autopista si és la millor opció ja que les finestretes obertes provoquen que l’aire freni el vehicle.
 • Aprofita les baixades. A més de que serveixen per a estalviar, pots usar la inèrcia per a seguir la marxa a baixes revolucions. Aquesta manera de conduir també ofereix major seguretat, menys frenades i acceleracions que usen combustible de més.