Les targetes Petrem pensades per a tu

Les estacions de servei Petrem són una de les estacions més reconegudes de Girona; es caracteritzen per oferir serveis compromesos, amb benzineres i venda de gasoil a domicili, així com també supermercats i pàrquing. Tenint en compte la seva rellevància, a continuació t’explicarem les seves modalitats de pagament a les estacions de servei.

Què són i en què consisteixen les targetes Petrem?

Pensant en les necessitats de cada client i les seves especificacions particulars per adquir combustible, Petrem compta amb diverses modalitats de pagament. Entre elles hi ha, evidentment, targetes convencionals amb les què qualsevol pot utilitzar i també les reconegudes targetes Petrem.

Aquestes targetes es basen en sistemes d’identificació i terminals TPV, i es destaquen per ser la primera empresa espanyola a incloure aquest tipus de modalitat de pagament. Entre les targetes Petrem que ofereixen als seus clients hi ha la targeta Cash Club, Gasoil Bonificat i la targeta Praxis, que proporcionen diferents facilitats, segons la necessitat.

En el cas de la targeta Cash Club, és una facilitat per a aquelles persones individuals o fins i tot empreses que paguen combustible al comptat.

Amb aquesta targeta obtenen beneficis com, per exemple, descomptes a les estacions de servei; així com també oferir factures detallades amb les despeses a final de mes, sent un excel·lent benefici per a petites i grans empreses.

La targeta Gasoil Bonificat es a Targeta de crèdit destinada als clients que puguin consumir Gasoil Bonificat

Finalment, en el cas de la targeta Praxis, està pensada per a les persones que prefereixen obtenir una factura i cancel·lar-la a final de mes. Amb aquesta targeta també s’aprofiten diverses promocions, descomptes i beneficis, amb una suma límit determinada segons el que estableix el client.

Las tarjetas Petrem pensadas para ti

Las estaciones de servicio Petrem son una de las estaciones más reconocidas de Gerona; se caracterizan por ofrecer servicios comprometidos, con gasolineras y venta de gasoil a domicilio, así como también supermercados y parking. Teniendo en cuenta su relevancia, a continuación te contaremos sus modalidades de pago en las estaciones de servicio.

¿Qué son y en qué consisten las tarjetas Petrem?

Pensando en las necesidades de cada cliente y sus especificaciones particulares para surtir combustible, Petrem cuenta con diversas modalidades de pago. Entre ellas se encuentra, evidentemente, tarjetas convencionales con las que cualquiera puede utilizar y también las reconocidas tarjetas Petrem.

Estas tarjetas se basan en sistemas de identificación y terminales TPV, destacándose por ser la primera empresa española en incluir este tipo de modalidad de pago. Entre las tarjetas Petrem que ofertan a sus clientes se encuentran la tarjeta Cash Club y la tarjeta Praxis, que proporcionan distintas facilidades, según la necesidad.

En el caso de la tarjeta Cash Club, se trata de una facilidad para aquellas personas individuales o inclusive empresas que pagan combustible al contado.

Con esta tarjeta obtienen beneficios como, por ejemplo, descuentos en las estaciones de servicio; así como también ofrecer facturas detalladas con los gastos a final de mes, siendo un excelente beneficio para pequeñas y grandes empresas.

Finalmente, en el caso de la tarjeta Praxis, está pensada para aquellas personas que prefieren obtener una factura y cancelarla a final de mes. Con esta tarjeta también se aprovechan diversas promociones, descuentos y beneficios, con un monto límite determinado según lo establecido por el cliente.

Adblue: Coneix la seva importància per al medi ambient

Els gasos nocius són una realitat que està generant danys no només al medi ambient, sinó també a l’organisme. Davant d’aquestes noves dades, s’han ideat opcions de sostenibilitat ambiental com el sistema Adblue de depuració de gasos, els avantatges del qual t’explicarem a continuació.

Beneficis del sistema de depuració de gasos Adblue per al medi ambient

El sistema de depuració de gasos Adblue és una metodologia que permet la sostenibilitat dels motors dièsel, ja que recentment s’han comprovat els danys que aquest tipus de motors generen al medi ambient. L’Adblue funciona dissolent els òxids nitrosos en una concentració d’urea, per evitar que surtin al medi ambient.

Els avantatges d’utilitzar el sistema de depuració Adblue al vostre vehicle són innombrables, però no són immediats; els resultats els veurà amb el pas del temps, en la mesura que es redueixi l’impacte ambiental que generava el teu vehicle sense. El que sí que és cert és que amb aquesta metodologia reduiràs la contaminació.

A més, tu també en veuràs beneficiat; doncs una de les principals causes del càncer de pulmó és la contaminació dels òxids nitrosos a l’atmosfera, que ingressen al sistema respiratori. Per tant, el sistema Adblue t’ajudarà també a cuidar-te.

Finalment, heu de saber que es tracta d’un sistema patentat i rendible. En efecte, no és l’adquisició més econòmica, però cal reposar aproximadament cada 20.000 quilòmetres i això ho converteix en una adquisició rendible que pots obtenir fàcilment.

Adblue: Conoce su importancia para el medio ambiente

Los gases nocivos son una realidad que está generando daños no solo en el medio ambiente, sino también en el organismo. Ante estos nuevos datos, se han ideado opciones de sostenibilidad ambiental como el sistema Adblue de depuración de gases, cuyas ventajas te contaremos a continuación.

Beneficios del sistema de depuración de gases Adblue para el medio ambiente

El sistema de depuración de gases Adblue es una metodología que permite la sostenibilidad de los motores diesel, pues recientemente se han comprobado los daños que este tipo de motores generan al medio ambiente. El Adblue funciona disolviendo los óxidos nitrosos en una concentración de urea, para evitar que salgan al medio ambiente.

Las ventajas de utilizar el sistema de depuración Adblue en tu vehículo son innumerables, pero no son inmediatas; los resultados los verá con el paso del tiempo, en la medida en la que se reduzca el impacto ambiental que generaba tu vehículo sin él. Lo que sí es cierto es que con esta metodología vas a reducir la contaminación.

Además, tú también verás beneficiado; pues una de las principales causas del cáncer de pulmón es la contaminación de los óxidos nitrosos en la atmosfera, que ingresan al sistema respiratorio. Por ende, el sistema Adblue te ayudará también a cuidarte.

Finalmente, debes saber que se trata de un sistema patentado y rentable. En efecto, no es la adquisición más económica, pero se debe reponer aproximadamente cada 20.000 kilómetros y esto lo convierte en una adquisición rentable que puedes obtener fácilmente.

Canvi de sortidors a l’estació de servei Petrem ECO Santa Coloma

Els canvis de sortidors en una estació de servei són una activitat que poques vegades es realitza. Tot i això, a l’estació de servei Petrem ECO Santa Coloma és una realitat amb la qual ens sentim compromesos, ja són nombrosos els beneficis que això proporciona als vehicles i, en general, al procés de subministrament.

Beneficis dels canvis de sortidors a l’estació de servei Petrem ECO Santa Coloma

El canvi de sortidors a l’estació de servei Petrem ECO Santa Coloma és una activitat que es realitza de forma periòdica, igual que a totes les altres estacions de servei de Petrem. Això genera com a benefici principal millorar l’eficàcia dels processos d’assortiment, ja que es garanteix el funcionament correcte de cadascun dels sortidors.

Per descomptat, aquest és un gran avantatge per al funcionament del teu vehicle. És evident que, quan volem proveir el nostre cotxe, desitgem fer-ho amb combustible de qualitat i que es trobi en les millors condicions.

Per aquesta raó, el manteniment i canvi de sortidor a l’estació de servei Petrem ECO Santa Coloma també beneficia el teu vehicle, ja que millora el procés de filtratge.

I és que quan es realitza un canvi periòdic de sortidors, es garanteix la rapidesa dels subministraments, per la qual cosa és molt més ràpid proveir el teu cotxe en aquesta estació que en alguna altra en què no es faci manteniment ni canvi de sortidor. Aquesta és una mostra de compromís, eficàcia i responsabilitat de part de la nostra empresa a la millora constant del nostre servei.

Cambio de surtidores en la estación de servicio Petrem ECO Santa Coloma

Los cambios de surtidores en una estación de servicio son una actividad que pocas veces se realiza. Sin embargo, en la estación de servicio Petrem ECO Santa Coloma es una realidad con la que nos sentimos comprometidos, ya son numerosos los beneficios que esto proporciona a los vehículos y, en general, al proceso de suministro.

Beneficios de los cambios de surtidores en la estación de servicio Petrem ECO Santa Coloma

El cambio de surtidor en la estación de servicio Petrem ECO Santa Coloma es una actividad que se realiza de forma periódica, al igual que en todas las demás estaciones de servicio de Petrem. Esto genera como principal beneficio mejorar la eficacia de los procesos de surtido, ya que se garantiza el correcto funcionamiento de cada uno de los surtidores.

Por supuesto, esta es una gran ventaja para el funcionamiento de tu vehículo. Es evidente que, cuando queremos repostar nuestro coche, deseamos hacerlo con combustible de calidad y que se encuentre en las mejores condiciones.

Por esta razón, el mantenimiento y cambio de surtidor en la estación de servicio Petrem ECO Santa Coloma también beneficia a tu vehículo, pues mejora el proceso de filtrado.

Y es que cuando se realiza un cambio periódico de surtidores, se garantiza la rapidez de los suministros, por lo que es mucho más rápido repostar tu coche en esta estación que en alguna otra en la que no se realice mantenimiento ni cambio de surtidor. Esta es una muestra de compromiso, eficacia y responsabilidad de parte de nuestra empresa a la mejora constante de nuestro servicio.

Què és el número de bastidor d’un cotxe?

Així com el DNI és la identificació imprescindible de qualsevol ciutadà, el numero de bastidor és la identificació més important de qualsevol vehicle. En aquest número conformat per 17 dígits, es troben les dades relacionades amb el número de bastidor d’un cotxe, que seran de gran utilitat per realitzar diversos tràmits.

Diversos motius

El nombre de bastidor és de gran importància per tramitar l’ITV, però també per fer qualsevol altre tipus de tràmit relacionat amb el teu vehicle, incloent-hi els informes oficials o la compra d’alguna peça mecànica necessària. Aquest número es troba, principalment, al VIN vehicular, que utilitzen els fabricants per conèixer la informació del teu cotxe.

No obstant això, hi ha altres maneres de verificar el número de bastidor del teu cotxe. Normalment es troba allotjat en algunes parts específiques del cotxe, encara que la més senzilla de trobar és al segment inferior del parabrises, pel costat esquerre del vehicle.

Algunes de les altres zones del cotxe on apareix el número del bastidor són els amortidors, la catifa, el maleter o just sota el seient del passatger. Aquestes són les zones més fiables per consultar aquest número d’identificació, ja que el número del parabrisa és fàcilment manipulable.

Tal com et comentàvem fa algunes línies, el nombre de bastidor es troba també reflectit a l’ITV, que està disposat en 17 nombre classificats per segments. Els primers tres dígits són les dades de fabricació, els següents tres dígits són les homologacions del vehicle i els tres darrers són els números de sèrie.

¿Qué es el número de bastidor de un coche?

Así como el DNI es la identificación imprescindible de cualquier ciudadano, el IVT es la identificación más importante de cualquier vehículo. En este número conformado por 17 dígitos, se encuentran los datos relacionados al número de bastidor de un coche, que serán de gran utilidad para realizar diversos trámites.

Diversos motivos

El número de bastidor es de gran importancia para tramitar el IVT, pero también para realizar cualquier otro tipo de trámite relacionado con tu vehículo, incluyendo los informes oficiales o la compra de alguna pieza mecánica necesaria. Este número se encuentra, principalmente, en el VIN vehicular, que utilizan los fabricantes para conocer la información de tu coche.

Sin embargo, existen otras formas de verificar el número de bastidor de tu coche. Normalmente se encuentra alojado en algunas partes específicas del coche, aunque la más sencilla de encontrar está en el segmento inferior del parabrisas, por el lado izquierdo del vehículo.

Algunas de las demás zonas del coche en las que aparece el número del bastidor son los amortiguadores, la alfombra, el maletero o justo debajo del asiento del pasajero. Estas son las zonas más confiables para consultar este número de identificación, pues el número del parabrisas es fácilmente manipulable.

Tal como te comentábamos hace algunas líneas, el número de bastidor se encuentra también reflejado en el IVT, que está dispuesto en 17 número clasificados por segmentos. Los primeros tres dígitos son los datos de fabricación, los siguientes tres dígitos son las homologaciones del vehículo y los tres últimos son los números de series.

Coneix per què l’aire condicionat del cotxe no refreda

No hi ha una sensació més lamentable que descobrir que l’aire condicionat del cotxe no refreda al bell mig de l’estiu. Per aquesta raó, és molt important conèixer els motius de la seva avaria, per poder-los solucionar ràpidament i tornar a posar en funcionament el teu aire condicionat.

Diversos motius

El motiu més comú pel qual l’aire condicionat del cotxe no refreda és la fuita de gas. No obstant això, les raons per les quals hi ha una fuita de gas són múltiples, i entre algunes de les causes es troba el fet que el filtre d’aire estigui brut o el compressor estigui deteriorat.

Per saber si l’aire condicionat del cotxe no refreda per aquesta raó, has de verificar algunes de les possibles causes. En cas que aquest sigui el motiu, la solució és emplenar el gas del cotxe.

És molt important assegurar-te que el veritable motiu sigui la fugida de gas abans de recarregar aquest líquid del cotxe. Recarregar el gas quan la fuita no és el motiu pot generar greus conseqüències, i per tant, acabar deteriorant el cotxe més del compte.

Quan la causa de la fallada de l’aire condicionat no és per fuites de gas, els motius més comuns són la fallada al motor de ventilació, al motor elèctric o als fusibles. Per solucionar-ho, és important que identifiquis veritablement quina és la causa, de manera que solucionant la causa, se soluciona el problema.

Conoce por qué el aire acondicionado de tu coche no enfría

No hay una sensación más lamentable que descubrir que el aire acondicionado del coche no enfría justo en medio del verano. Por esta razón, es muy importante conocer los motivos de su avería, para poder solucionarlos rápidamente y volver a poner en funcionamiento tu aire acondicionado.

Diversos motivos

El motivo más común por el cual el aire acondicionado de tu coche no enfría es la fuga de gas. No obstante, las razones por las cuales existe una fuga de gas son múltiples, y entre algunas de sus causas se encuentra el hecho de que el filtro de aire esté sucio o el compresor se encuentre deteriorado.

Para saber si el aire acondicionado de tu coche no enfría por esta razón, debes verificar algunas de las posibles causas. En caso de que este sea el motivo, la solución está en rellenar el gas del coche.

Es muy importante asegurarte de que el verdadero motivo sea la fuga de gas antes de recargar este líquido del coche. Recargar el gas cuando la fuga no es el motivo puede generar graves consecuencias, y por ende, terminar deteriorando tu coche más de la cuenta.

Cuando la causa del fallo del aire acondicionado no es por fugas de gas, los motivos más comunes son el fallo en el motor de ventilación, en el motor eléctrico o en los fusibles. Para solucionarlo, es importante que identifiques verdaderamente cuál es la causa, de manera que solucionando la causa, se soluciona el problema.